Regulamin sprzedaży internetowej sklepu stylenastole.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego stylenastole.pl dostępnego pod adresem www.stylenastole.pl jest
MONOKROMO S.C.
ul. Akwarelowa 28/6
70-781 Szczecin
NIP: 955-233-28-39
REGON: 321205392
Telefon: 503 504 596
E-mail: kontakt@stylenastole.pl
Nr rachunku bankowego: mBank 61 1140 2004 0000 3602 7656 0618,
zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodark
zwana dalej Sklepem.

1.2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem.

1.3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – ceny brutto.

1.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

1.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
– Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
– Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
– Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

1.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową stylenastole.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.2. Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.

2.3. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

2.4. Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi.

2.5. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy produktu.

2.6. Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

2.7. Sklep wystawia dowody zakupu tj. paragony lub faktury VAT według wyboru Klienta, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

2.8. Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.

2.9. W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.

2.10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawierać będzie:
Przedmiot zamówienia
Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)
Wybraną metodę płatności
Termin płatności
Wybranego sposobu dostawy
Czas dostawy

2.11. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem zgodnie z treścią regulaminu.

2.13. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.14. po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail zatytułowany „[Style na Stole] Nowe zamówienie klienta – # numer zamówienia – data zamówienia” zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

2.15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Płatności

3.1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
– przelewem na rachunek bankowy Sklepu wskazany w pkt. 1.1
– systemem płatności internetowych przelewy24.pl
– gotówką przy odbiorze osobistym – ul. Kolumba 88/89, pok.203 70-035 Szczecin

3.2. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku Sklepu pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

4. Wysyłka

4.1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex lub Poczty Polskiej.

4.2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.3. Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

4.4. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby Sklepu w Szczecinie, a w przypadku jego wysyłki – wydanie go przez przewoźnika Klientowi.

4.5. Czas dostawy firmy kurierskiej Pocztex zgodnie z ofertą wynosi 48h dla 95% przesyłek.

4.6. Czas dostawy Poczty polskiej, zależny jest od wyboru opcji i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

4.7. Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski.

5. Reklamacja

Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np.: z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania nie zgodnie z przeznaczeniem.

5.1. W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@stylenastole.pl lub w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1.1 regulaminu. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Do wykonania uprawnień z rękojmi lub niezgodności z umową, niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w postaci paragonu lub kserokopia faktury VAT.

5.3. W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep ponosi koszty związane z przesyłką. Z uwagi na powyższe, przed wysłaniem towaru zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem w celu ustalenia nieuciążliwego dla klienta sposobu odesłania towaru.

5.4. Jeżeli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Jeżeli korekcie zostanie poddana faktura VAT, klient jest obowiązany do odesłania podpisanej faktury korygującej. Kwota ceny sprzedaży zostanie Klientowi zwrócona na podane konto bankowe lub przekazem pocztowym.

5.5. W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

6.1. Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie internetowym (z wyjątkiem działu Wyprzedaż) tworzone są na zamówienie Klienta wg jego specyfikacji dotyczącej m.in. koloru, wzoru, ilości, a w niektórych przypadkach również rozmiaru. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie, nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.2. W przypadku zakupionych produktów z działu Wyprzadaż Klient będący osobą fizyczną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres:

MONOKROMO S.C.
ul. Kolumba 88/89 pok. 203
70-035 Szczecin

bądź drogą elektroniczną na adres: kontakt@stylenastole.pl

6.3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.4. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na dole tej strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonujemy na rachunek bankowy Klienta zawarty w formularzu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła towar do Sklepu. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (paragon, faktura).
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Zwrot należy kierować na adres:

MONOKROMO S.C.
ul. Kolumba 88/89 pok. 203
70-035 Szczecin

6.7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8. Formularz odstąpienia od umowy – do pobrania.

7. Dane osobowe

7.1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

7.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest MONOKROMO S.C. z siedzibą w Szczecinie, ul. Akwarelowa 28/6, kod pocztowy 70-781.

7.3. Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

7.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

7.5. Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt: kontakt@stylenastole.pl, tel: +48 503 504 596

7.6. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, Poczta Polska. Przekazywanie Państwa danych ograniczone jest do wymaganego minimum.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stylenastole.pl.Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

8.2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.stylenastole.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Regulamin obowiązuje obowiązuje od 1.01.2017 od godziny 00:00.